Xu Jun Sheng Long Ji (许俊盛隆记)@121 Joo Chiat Road - zenyee